O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) concedeu a AIXIÑA una subvención, por importe de 4.874,85 €, para o proxecto de MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA POR TRANSFORMACIÓN A GAS NATURAL DE SALA DE CALDEIRAS.

Esta subvención outórgase ao abeiro da “Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia nas empresas do sector industria, servizos e agrícola primario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2018”

            EFICIENCIA ENERXÉTICA