Estamos no comezo de todo: curso 60-70. As persoas con discapacidade nomeadas «invalidas» daquela, despois «minusválidas», permanecen ocultas, presas nas súas moradas. Grande vergoña para as familias, viven no silencio e na soedade, apenas saen uns pasos fora da porta.

O sacerdote Domingo Gómes Freire, que exerce como docente en centros educativos da cidade, sabe da existencia dunha asociación en Barcelona que se dedica á axuda de persoas con discapacidade e doentes de longa duración AUXILIA.

Establece intensa comunicación epistolar e telefónica co responsable, Luis Martí Bosch. Seducido pola utopía  e guiado pola paixón, decide abrir franquía en Ourense. Visita colexios e institutos, sedes de asociacións xuvenís, para lles falar aos estudantes de tan fermosa iniciativa. Demanda a colaboración de voluntarios para atender as necesidades educativas e lúdicas, promoción cultural, de persoas que non están escolarizadas pola súa condición física ou de saude.

O estimado e respectado Domingo, o Pancho, consegue que en poucos meses comece a funcionar «Auxilia Juvenil», coa colaboración discreta da súa irmá Paz e coa implicación entusiasta e xenerosa de máis de sesenta «monitores» ou voluntarios, organizados en diversos departamentos. O obxectivo está ben claro: conseguir a visibilización social das persoas marxinadas e excluídas e loitar pola súa normalización vital, acabando así con esa inxustiza secular. Unha porta aberta á inclusión e á promoción no seo da sociedade.

Lección maxistral de vida àra cantos teñen a fortuna de participar en tan marabillosa empresa, os «auxilianos» comezan con grande ilusión o seu labor na cidade e na provincia, desprazandose naquel vello Doffine por estradas e cmiños, vencendo desconfianzas. Espléndida compensación: amizade e xustiza.

.

.

Asociación Aixiña

Asociación sin ánimo de lucro, dedicada a la atención de personas afectadas de discapacidad física, parálisis cerebral y tercera edad dependiente .

Asociacion Aixiña

Persiguiendo un sueño

Asociación Aixiña

Nuestro objetivo principal es conseguir la normalización social de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos

Mediante programas y servicios propios o mediante nuestro apoyo a iniciativas públicas o privadas que promuevan la integración social.

PERSIGUIENDO UN SUEÑO

“Las diferentes pautas de integración del minusválido vienen marcadas por un orden de necesidades vitales que es preciso apoyar de cara a una normalización y mejora de su calidad de vida. Las constantes barreras arquitectónicas y urbanísticas unidas a la dispersión poblacional gallega y un alto porcentaje de personas con discapacidad, son condicionantes claros para la integración. La falta de una escolaridad adecuada y de una formación profesional decidida han hecho que, hasta la fecha, el índice de trabajadores minusválidos mayormente afectados (movilidad condicionada a silla de ruedas, por ejemplo) sea prácticamente nulo. Esta circunstancia mueve a AUXILIA a plantearse un proyecto serio en todas las áreas de la integración: educación, nivelación cultural, formación profesional, preparación física (actividades recreativas y deportivas), etc. Pero un proyecto, al mismo tiempo, integrador, dando puestos de trabajo preferente a disminuidos físicos, constituyendo cooperativas y ofreciendo servicios comunes para minusválidos y no minusválidos. Normalizando, en definitiva, cuantas actividades se proyectan desde el denominado “Centro Integral de Servicios”. El objetivo es formar sólidamente al disminuido físico para que pueda afrontar y competir en una sociedad llena de trabas, de forma igualitaria y coherente con sus posibilidades.”
Introducción del primer proyecto de Centro Integral de Servicios, Auxilia 1989

Aixiña cuenta con diversos servicios y programas dirigidos a sus socios y socias, y que dan respuesta a sus necesidades y expectativas, lo que implica que se han ido adaptando a lo largo de los años a las distintas situaciones de las personas con discapacidad de Ourense
Este Centro Especial de Empleo no tiene ánimo de lucro, y los beneficios que genera repercuten directamente en el mantenimiento del C.I.S., la creación de nuevos puestos de trabajo y la potenciación de actividades y proyectos con personas discapacitadas que tienen otras necesidades de integración en áreas de ocio, tiempo libre, deportes, formación, orientación, etc…

 

Servicios y Programas de Actividad Social

  • Información y asesoramiento a afectados y familiares.
  • Servicio de transporte adaptado para personas con movilidad reducida.
  • Servicio de rehabilitación integral ambulatoria.
  • Actividades de ocio y tiempo libre.
  • Convivencias y colonias de verano en Sanxenxo.
  • Deporte adaptado: boccia y tiro olímpico.
  • Centro de día de personas mayores dependientes.
  • Centro de Día para personas discapacitadas físicas dependientes.
  • Programa de Voluntariado.

LA Consellería de Emprego e Igualdade ha concedido a AIXIÑA
una subvención, por importe de 9.509,34€ a través del BONO CONSOLIDA ECONOMÍA SOCIAL

Esta subvención se otorga al amparo de la  “ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (código de procedemento TR802L).”.                                                                                                                                                                           Esta operación está subvencionada por la Consellería de Emprego e Igualdade y financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal           

 

El Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) ha concedido a AIXIÑA una subvención, por importe de 4.782,40€, para el proyecto de MEJORA ENERGÉTICA DE CÁMARA DE CONGELACIÓN PARA EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN- CATERING.

Esta subvención se otorga al amparo de la  “RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme), anualidade 2021 (código de procedemento IN417Z)”           

La Axencia de Turismo de Galicia ha concedido a AIXIÑA una subvención, por importe de 2411,80€ para el proyecto de RENOVACIÓN DA TERRAZA DO RESTAURANTE “ACEA DA COSTA”.

Esta subvención se otorga al amparo de la  “RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria para o ano 2021, que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento TU503A).”