Estamos no comezo de todo: curso 60-70. As persoas con discapacidade nomeadas «invalidas» daquela, despois «minusválidas», permanecen ocultas, presas nas súas moradas. Grande vergoña para as familias, viven no silencio e na soedade, apenas saen uns pasos fora da porta.

O sacerdote Domingo Gómes Freire, que exerce como docente en centros educativos da cidade, sabe da existencia dunha asociación en Barcelona que se dedica á axuda de persoas con discapacidade e doentes de longa duración AUXILIA.

Establece intensa comunicación epistolar e telefónica co responsable, Luis Martí Bosch. Seducido pola utopía  e guiado pola paixón, decide abrir franquía en Ourense. Visita colexios e institutos, sedes de asociacións xuvenís, para lles falar aos estudantes de tan fermosa iniciativa. Demanda a colaboración de voluntarios para atender as necesidades educativas e lúdicas, promoción cultural, de persoas que non están escolarizadas pola súa condición física ou de saude.

O estimado e respectado Domingo, o Pancho, consegue que en poucos meses comece a funcionar «Auxilia Juvenil», coa colaboración discreta da súa irmá Paz e coa implicación entusiasta e xenerosa de máis de sesenta «monitores» ou voluntarios, organizados en diversos departamentos. O obxectivo está ben claro: conseguir a visibilización social das persoas marxinadas e excluídas e loitar pola súa normalización vital, acabando así con esa inxustiza secular. Unha porta aberta á inclusión e á promoción no seo da sociedade.

Lección maxistral de vida àra cantos teñen a fortuna de participar en tan marabillosa empresa, os «auxilianos» comezan con grande ilusión o seu labor na cidade e na provincia, desprazandose naquel vello Doffine por estradas e cmiños, vencendo desconfianzas. Espléndida compensación: amizade e xustiza.

.

.

Asociación Aixiña

Asociación sin ánimo de lucro, dedicada a la atención de personas afectadas de discapacidad física, parálisis cerebral y tercera edad dependiente .

Asociacion Aixiña

Persiguiendo un sueño

Asociación Aixiña

Nuestro objetivo principal es conseguir la normalización social de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos

Mediante programas y servicios propios o mediante nuestro apoyo a iniciativas públicas o privadas que promuevan la integración social.

PERSIGUIENDO UN SUEÑO

“Las diferentes pautas de integración del minusválido vienen marcadas por un orden de necesidades vitales que es preciso apoyar de cara a una normalización y mejora de su calidad de vida. Las constantes barreras arquitectónicas y urbanísticas unidas a la dispersión poblacional gallega y un alto porcentaje de personas con discapacidad, son condicionantes claros para la integración. La falta de una escolaridad adecuada y de una formación profesional decidida han hecho que, hasta la fecha, el índice de trabajadores minusválidos mayormente afectados (movilidad condicionada a silla de ruedas, por ejemplo) sea prácticamente nulo. Esta circunstancia mueve a AUXILIA a plantearse un proyecto serio en todas las áreas de la integración: educación, nivelación cultural, formación profesional, preparación física (actividades recreativas y deportivas), etc. Pero un proyecto, al mismo tiempo, integrador, dando puestos de trabajo preferente a disminuidos físicos, constituyendo cooperativas y ofreciendo servicios comunes para minusválidos y no minusválidos. Normalizando, en definitiva, cuantas actividades se proyectan desde el denominado “Centro Integral de Servicios”. El objetivo es formar sólidamente al disminuido físico para que pueda afrontar y competir en una sociedad llena de trabas, de forma igualitaria y coherente con sus posibilidades.”
Introducción del primer proyecto de Centro Integral de Servicios, Auxilia 1989

Aixiña cuenta con diversos servicios y programas dirigidos a sus socios y socias, y que dan respuesta a sus necesidades y expectativas, lo que implica que se han ido adaptando a lo largo de los años a las distintas situaciones de las personas con discapacidad de Ourense
Este Centro Especial de Empleo no tiene ánimo de lucro, y los beneficios que genera repercuten directamente en el mantenimiento del C.I.S., la creación de nuevos puestos de trabajo y la potenciación de actividades y proyectos con personas discapacitadas que tienen otras necesidades de integración en áreas de ocio, tiempo libre, deportes, formación, orientación, etc…

 

Servicios y Programas de Actividad Social

  • Información y asesoramiento a afectados y familiares.
  • Servicio de transporte adaptado para personas con movilidad reducida.
  • Servicio de rehabilitación integral ambulatoria.
  • Actividades de ocio y tiempo libre.
  • Convivencias y colonias de verano en Sanxenxo.
  • Deporte adaptado: boccia y tiro olímpico.
  • Centro de día de personas mayores dependientes.
  • Centro de Día para personas discapacitadas físicas dependientes.
  • Programa de Voluntariado.

El Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) ha concedido a AIXIÑA una subvención, por importe de 4.782,40€, para el proyecto de MEJORA ENERGÉTICA DE CÁMARA DE CONGELACIÓN PARA EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN- CATERING.

Esta subvención se otorga al amparo de la  “RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme), anualidade 2021 (código de procedemento IN417Z)”.